• حفظ سرمایه اجتماعی نیازمند تعیین تکلیف با #فرصت_طلبان گندم نماهای جو فروشی است که به اسم #اصلاح_طلب و با سوء استفاده از اعتبار اصلاحات و رای مردم در مناصب عمومی و دولتی قرار گرفته و برای حضور در قدرت ، منافع شخصی خود را نسبت به #منافع_ملی ترجیح داده و تن به هر ذلتی میدهند میباشد