• #فرش_باکس:
    جذب سرمایه: یک میلیارد تومان
    بروزرسانی‌ها: ارائه دستگاه فروش خودکار به شرکت‌ها، راه اندازی سایت
    نقشه راه آینده: افزودن امکانات جدید به وب سایت، راه‌اندازی مراکز توزیع، گرفتن قفسه در فروشگاه‌ها، اضافه کردن بخش فروش مواد اولیه، گسترش تجهیزات تولید
    اشتغال زایی: ۵۰