• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

      1397/02/26 ساعت 16:32

      قراراست ماه #رمضان ماه #محبت باشد ماه نزدیکی #دلها ماه شناخت بیشتر کاش و کاش و کاش #روزه گیرندگان بر دیگران #فخر نفروشند و منت #عبادت خودشان را نگذارند و از دیگران بابت وظیفه طلبکار نباشند اینجا نوشتم اول از همه رونوشت به خودم