• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

   1397/02/26 ساعت 16:32

   قراراست ماه #رمضان ماه #محبت باشد
   ماه نزدیکی #دلها
   ماه شناخت بیشتر
   کاش و کاش و کاش
   #روزه گیرندگان بر دیگران #فخر نفروشند
   و منت #عبادت خودشان را نگذارند
   و از دیگران بابت وظیفه طلبکار نباشند
   اینجا نوشتم اول از همه رونوشت به خودم