• یکی از بامزه‌ترین گفت‌و‌گوها آن‌جاست که برخی مقلدان مراجع #مسلحی با ژستی حق‌به‌جانب به مقلدان مراجع #غیرمسلحی می‌گویند «وقتی علم و تکنولوژی هست چه جای چنین آرایی!»

    اگر نیک بنگرند، بر سر شاخ بن می‌برند.