• نتیجه رادیکالیزه کردن مقولاتی مثل حجاب، حیثیتی کردن ماجرا برای دوطرف و خلق صحنه هایی است اینچنینی! ماجراکه حیثیتی شد و«نفهمی» چاشنی آن؛میشود چیزی که از دیدنش چندروز اعصابت بهم ریخته باشد. خانم #علینژاد دست از سر مابردار! برای چیزدیگری بودجه بگیر،ماداشتیم کنار هم زندگی میکردیم …

  • شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/16 ساعت 12:11

    رشتو عالی @ehsanmansuri درباره کتاب #علینژاد را از دست ندهید. تقلیل حجاب به نماد اسارت جوامع عقب‌مانده‌ای که نیازمند نجات توسط غربی‌ها هستند، در گذشته هم به عنوان زمینه‌ساز اشغال‌گری و توجیه حمله‌نظامی غربی‌ها مورد استفاده بوده‌است. مثل فیلم سفر قندهار مخملباف.

  • مهسا جزینی   JaziniMahsa@

    1396/11/25 ساعت 18:37

    میتونیم با هر آدمی با هر عملکرد و عقیده‌ای مخالف باشیم. مخالف تند هم باشیم و نقدش کنیم. اما کار #برومند اسمش مخالفت نیست. تحقیر و ترور شخصیته. خانم برومند، مسیح #علینژاد رو نقد نکرد. به شیوه عمومردکی/خاله زنکی ظاهر و قیافه یک آدم رو مسخره کرد.