• حسين قهار   Ghahhar@

      1397/04/07 ساعت 22:10

      پست اینستاگرامی #علیرضاخلیفه سردبیر ورزشی خبرگزاری #فارس درباره کار بزرگ کره جنوبی و اتفاقات ایران رو مطالعه کنید:خدایا خودت ما رو از این پوپولیسم رسانه‌ای و ساده لوحی نجات بده باچند تصویر فریبکاراته وبا دیالوگ‌های فریبنده به راحتی آب خوردن برای عامه هم #فرشته میسازند و هم #شیطان