• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

      1397/03/11 ساعت 22:28

      #علوم_شناختی مهمترین ابزار کاربردی استعماگران در تغییر و کنترل رفتارهای جوامع از طریق تغییر شناخت آدمیان است. پس تأسیس شورای عالی علوم شناختی برای نظام بخشی فعالیت‌های جزیره‌ای علوم شناختی بسیار لازم است.