• زهرا علی اکبری   ZahraAliakbari@

  1399/01/25 ساعت 19:29

  ۷۹۹سال قبل در چنین روزی،در حمله مغولان‌به‌خراسان #عطارنیشابوری اسیر شد.گویندمغولی خواست او را بکشد،شخصی گفت:به خون‌بهایش‌‌هزار درم دهم.عطار گفت:مفروش که بیشتر می‌ارزم.پس از ساعتی دیگری‌گفت:به خون‌بهای او یک‌کیسه کاه دهم.شیخ فرمود:بفروش که‌بیشترنمی‌ارزم.مغول خشمناک شدو او راکشت

 • موی بشکافی به عیب دیگران ؟
  ور بپرسم: عیب تو؟ کوری در آن!

  اولا از عیب خلق آزاد شو
  پس به عشق غیب مطلق شاد شو!

  #عطارنیشابوری