• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

      1397/05/08 ساعت 11:23

      «تغییر سیاست‌های ارزی دولت به نفع بازار سرمایه» در شرایط فعلی هرگونه #برنامه_ریزی برای #شفافیت در #بازار و سپردن #عرضه_و_تقاضا به بازاری نظامند باعث می‌شود که #نرخهای_تعادلی_ارز در بازارهای #زیرزمینی با کاهش چشمگیر مواجه شود. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪d۸٪ba٪db٪۸c٪db٪۸c٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴٪d۸٪aa-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۹-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۳/ …