• روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

  1398/05/17 ساعت 14:15

  پنجم/
  دراشاره گفتگو با #عذرا_دژم می‌خوانید:
  این زن خودش رامدیون این سرزمین می‌داند؛باوری که برای آن سختی کشیده اما از آن پا پس نکشیده است.همانزمان که درسال ۵۹مسوولان خبرگزاری پارس (#ایرنا) به این نتیجه رسیده بودندکه به خبرنگار زن «نیاز» ندارند،اومی‌توانست راهی دیگر بروداما نرفت.

 • روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

  1398/05/17 ساعت 14:07

  سوم/
  #عذرا_دژم : بدون تردید نشریات مکتوب تا اندازه‌ای آسیب دیده‌اند.نه از این نظر که خوانندگان‌شان را از دست داده‌اند؛ بلکه خودشان با راه‌اندازی سایت خوانندگان‌شان را از این طریق تغذیه می‌کنند که البته کار بدی نیست. شاید برای محیط زیست هم بهتر باشد.