• محمد مهدی حاجی پروانه   hajiparvaneh1@

    1397/05/08 ساعت 01:22

    ۷) به هر حال با دستور شخص وزیر،مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان به طور کامل از روند طراحی سوالات آزمون ورودی پایه هفتم سمپاد کنار گذاشته شد. در عوض #عبدالرسول_عمادی رئیس مرکز آزمون و #مجید_قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ماموریت یافتند سوالات آزمون را طراحی کنند.