• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

   1400/01/19 ساعت 06:45

   روزى مرقع دارى از راه رسید و به نزدیک بو سعید درآمد و سلام کرد و گفت:
   پاى افزار بیرون کنم که به تو بیاسایم که گرد همه عالم بگشتم؛ خود نیاسودم و آسوده اى نیز ندیدم.
   پیر گفت:
   چرا از خویش دست نداشتى تا خود بیاسودى و خلق هم به تو بیاسودندى؟
   #نفحات_الانس
   #عبدالرحمان_جامى