• جواب درست: صدف تیغی آرام Siliqua patula یا Pacific razor calm جواب بامزه: #عباس_معصومی جواب انحرافی: جاسوس #دو_تابعیتی نکته قابل توجه: دوستان زیادی در مورد مزه خوب این موجود دو کفه‌ای به مباحثه پرداختند! بنابراین جا دارد برای این صدف عمر دراز آرزو کنم.