• سعید شریعتی   saeedshariati@

    1397/04/22 ساعت 11:30

    #عباس_امیر‌انتظام یک «سرمایه نمادین» برای «ایران» است. او در برابر ظلم و جفای بی‌انتهایی که دید «صبوری» و «استقامت» کرد. جوهر «نماد» امیر انتظام «نه به انتقام» و هفت‌آب شستن سینه‌ها از کینه‌هاست. روحش در آرامش ابدی باد. در عجبم از کسانی که به نام و یاد او بر آتش کینه‌ها می‌دمند