• طوفان نمک در دریاچه ارومیه احداث سدهای فراوان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تغییراتی همچون احداث پل میانگذر، موجب کاهش چشمگیر میزان #آب این دریاچه شده. این موضوع سبب تبدیل بخشی از مساحت #دریاچه_ارومیه به نمکزار و به دنبال آن وقوع #طوفان_نمک شده است. [ایسنا]