• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1397/10/24 ساعت 10:28

    هر که با بدان نشیند اگر طبیعت ایشان درو اثر نکند به #طریقت ایشان متهم گردد و گر به خراباتی رود به نماز کردن ، منسوب شود به خمر خوردن … طلب کردم ز دانایی یکی پند مرا فرمود با نادان مپیوند ! سعدی