• علی تاجرنیا   alitajernia@

    1397/04/21 ساعت 17:27

    #عباس_امیر_انتظام درگذشت. بپذیریم یکی از آفت‌هایی که نظام را از ابتدا درگیر کرد،نسبت #ضد_نظام دادن و پروژه #جاسوس_سازی از کسانی بود که به گونه‌ای دیگر می‌اندیشیدند.متاسفانه همه ما وقتی فهمیدیم که گرفتارش شدیم.کاش دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور در رویکردهای خود بازنگری کنند