• هفته‌ نامه شنبه   shanbemag1@

  1397/08/24 ساعت 10:56

  رئیس جمهوری اعضای جدید هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی را منصوب نمودند.

  دکتر رضا ملک زاده
  دکتر مهدی کشمیری
  دکتر مهدی الیاسی
  دکتر سعید نمکی
  دکتر محمدصادق خیاطیان یزدی
  مهندس نصرالله جهانگرد

  #انتصاب
  #صندوق_نوآوری_شکوفایی