• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1396/07/18 ساعت 17:30

    تایید خبر #صبح‌‌نو رییس سازمان سینمایی،اعضای جدید شورای پروانه ساخت را معرفی کرد: محموداربابابی، مسعودنقاش‌زاده و حسن بلخاری اعضای جدید شورا