• نام این موجود #صاریغ (opossum) یا #ساریگ است. بچه صاریغ‌ها به هنگام خطر، روی پشت مادر خود سوار می‌شوند و دم هایشان را به دم او می‌پیچانند.