• محمدمهدى عبدالهى   mmabdollahi_ir@

      1397/11/16 ساعت 20:13

      مقام معظم رهبرى:هرگاه ما عالم دین و تقیّ و باهوش و زرنگ و دقیقی مثل #شیخ_انصاری داشتیم،از شر دشمن محفوظ می‌ماندیم. به نظر بنده کتاب #نخل_و_نارنج اثر ارزشمند دکتر یامین پور عزیز،لبیکى خالصانه به فرمایشات معظم له در باب معرفى شیخ اعظم است. فقط باید گفت:دستمریزاد جوانمرد @yaminpour