• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

      1397/04/04 ساعت 19:30

      امام به ایشان گفته بود چرا مشکل را با #مردم در میان نمی‌گذاری؟ همین امشب در #تلوزیون با آنها صحبت کن و مشکل را بگو. همان شب #شهیدرجائی به تلوزیون آمد و با مردم صحبت کرد. از فردایش بخش عمده مشکل حل شد.