• محمود صادقی   mah_sadeghi@

      1397/02/10 ساعت 03:00

      کسانی که سنگ بنای #فروش_تراکم و #فروش_شهر را در تهران پایه‌گذاری کردند اکنون نیز در صدد تحمیل هژمونی خود بر شورای شهر هستند. از شورایی که وعده‌ی #شهر_شفاف و شیشه‌ای را به مردم داده انتظار می‌رود دربرابر این مداخلات آمرانه و سوداگرایانه منفعل نباشد.