• احسان پوری   EhsanPouri@

      1397/09/21 ساعت 23:24

      از #شهر_رسانه_ای تا #شهر بدون رسانه یادداشت من در زمینه فرصت‌های ارتباطی در اختیار مدیریت شهری روزنامه #همشهری بیستم آذرماه http://newspaper.hamshahri.org/id/۴۰۴۶۹/٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۸٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.html …