• این جوانک سبک‌مغز،چنان عفریته‌های عربده‌کش در #شهرنو فریاد می‌زند و مشتری می‌طلبد!می‌گوید ویدیو بفرستید که از آمریکا بخواهیم فشار تحریم‌های ایران تشدید شود!

    شرم بر این لکه سیاه جنبان،زبان سرکش،طبع چموش و نگاه متعفن!

    ویدیو می‌خواهی؟این را از طرف من بدست رفقای تحریم‌پسندت برسان!

  • داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/06/22 ساعت 12:38

    فاصله #اختیار و #پاسخگویی در نهادهای انتصابی انقدر زیاد شده که داد خودی‌ها هم در می‌آید. ماجرای این روزهای #صداوسیما که وحید اشتری آن را #شهرنو میخواهند این است که میگویند: کسانی که تصمیم‌گیرنده اصلی هستند چرا در پشت‌پرده و بدون پاسخگویی کار میکنند؟/۱