• زاکانی: آقای #تاجزاده شماها بودید که برای غائله‌آفرینان از علم‌وصنعت و دانشکده علوم‌اجتماعی غذا می‌آوردید. چله‌سازی با پشتیبانی شما بود. بعنوان بسیج‌ دانشجویی از شما درخواست قانونی تجمع کردیم؛ چرا مجوز ندادید؟! #شماها_دیکتاتورید_نه_آزادی‌خواه معرفی می‌کنم؛ یکی از غائله‌آفرین‌ها: