• بگویی #شرم_بر_این_مجلس ممنوع التصویر در صدا وسیما می‌شوی! بگویی #شرم_بر_این_صدا_وسیما ممنوع الکار در مجلس می‌شوی! بگویی #شرم_بر_این_چرخه از حیز انتفاع ساقط، و ممنوع الحیات می‌شوی! حالا فکر کن فضای مجازی دست این چرخه باشد؛ کافیست بنویسی #شرم می‌بینی delete accounts شده‌ای رفته!