• #شراز ۳ ماهه ۲۶۱۰ ریال سود محقق کرده بود که به ۴۴۲۴ ریال افزایش یافت

  • امروز‌ بلوک ۱۳۶۵ میلیاردی #شاوان به صندوق کارکنان بانک‌ها منتقل شد

    هفته پیش هم بلوک #شراز واگذار شده بود

    احتمال خیلی زیاد این بلوک‌ها برای تشکیل صندوق ETF به این مجموعه منتقل شده است

    سال آینده به هر کد ملی ۲ میلیون تومان از این صندوق تخصیص خواهد یافت!