• سعید سلیمانی   soleymany@

    1398/03/05 ساعت 15:25

    وقتی فرزین عزیز در @ravaqpod و مبتنی بر نگاه اگزیستانسیالیسم از دوگانه #بودن و #شدن صحبت می‌کرد یاد مطلبی افتادم که ۹سال پیش، از یک تجربه شخصی-ذهنی نوشته بودم؛ در اون مطلب دوگانه #شدن و #رفتن برام سؤال شده بود.

    آیا این دو نگاه (این دو دوگانه) یکی هستند؟

    http://soleymany.ir/?p=۱۵۹