• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1398/02/03 ساعت 14:19

    با دوست اندیشمندی در مورد #ایران و نحوه ایجاد انگیزه برای #وحدت و یکپارچگی صحبت می‌کردم.نظر بسیار مهمی داد که من را برای آنکه ساعتها وقت ایشان را بگیرم تا در این خصوص صحبت کنیم،مصمم ساخته است.ایشان بجای توسل به موضوعی مشترک ویا #هویت واحد،مبحث #شباهت رامطلوب شرایط حاضرمیداند #مهم