• سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

      1397/10/23 ساعت 16:07

      مجله #شاهدکودک را #بنیادشهید سی سال است برای سه سال اول دبستان منتشر میکند. تیراژش ۱۵ هزار نسخه است. زهرا خسروی و یوسف قدیانی آن را تهیه میکنند. در گذشته سالها دکتر سپیده خلیلی دبیر این مجله بود‌. بیشتر تصاویر آن عامه پسند است. شُکر که هنوز تعطیل نشده.
      #مطبوعات_کودک #کودکان