• زهرا هژبری   zhojabri_n@

    1397/07/13 ساعت 13:29

    ملکم اگر جهان بود ترک کنم برای تو اسبم اگر فلک بود در پی تو دوانمش تیر که از کمان تو در طرفی روان شود برکنم از نشانه و در دل خود نشانمش مرد طبیب را خبر از تپش جگر دهد خون دلی که همچو اشک از مژه می‌چکانمش #سیف_فرغانی

  • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1397/11/17 ساعت 17:14

    درمملکت چو غرش شیران گذشت و رفت این عوعو سگان شما نیز بگذرد آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست گرد سم خران شما نیز بگذرد بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت ناچار کاروان شما نیز بگذرد #سیف_فرغانی

  • این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید / نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد #سیف_فرغانی