• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/05/16 ساعت 21:38

    «نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد: تغییر سیاست‌ها و رویکردهای دولت و حاکمیت در اقتصاد» #نایب_رئیس #اتاق_ایران گفت: تغییر #سیاست‌ها و رویکردهای #دولت و #حاکمیت در #اقتصاد نیاز است نه تغییر افراد و #تیم_اقتصادی_دولت . http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸a٪d۸٪a۸-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۶٪d۹٪۸a٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸a٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪da٪a۹٪d۹٪۸a٪d۸٪af-٪da٪a۹٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪e۲٪۸۰٪۸f-٪d۸٪aa٪d۸٪ba٪d۹٪۸a٪d۹٪۸a٪d۸٪b۱/ …