• کیومرث اشتریان   AshtarianK@

  1398/09/09 ساعت 21:15

  از سال ۸۴ بدین سو دو «جریان سیاسی» اصولگرا و اصلاح طلب بصورت سیستماتیک تخریب و نیروهای اصلی آنان از عرصه سیاسی ایران خارج شده‌اند. مباد که الگوی آینده فعالیت سیاسی در ایران چنین باشد: « نظام_ی» در برابر «توده» ای که گرایش به شورش دارد. #معماری_سیاست_داخلی #سیاستگذاری_عمومی

 • کیومرث اشتریان   AshtarianK@

  1398/09/09 ساعت 17:26

  «اداره توده‌ای» و بی توجهی به سازمان یابی تعارضات اجتماعی، کشور را به سوی هرج و مرج و شورش می‌برد. هیچ حزبی نماینده محرومان جامعه نیست. در صورت وقوع خلاء اساسی در ارکان حکومت، شورش و فروپاشی همچون دوران پس از نادر شاه محتمل است. #سیاستگذاری_عمومی

 • کیومرث اشتریان   AshtarianK@

  1398/08/12 ساعت 17:39

  یک پند همی هست که در دانش و حکمت هشدار خطر می‌دهد از گردش دولت: خامی که دلیر است در آن نکته‌ی حکمت پیری که اسیر است در این چرخه‌ی دولت #توییت_شعر_فارسی #توییشعر #سیاستگذاری_عمومی

 • کیومرث اشتریان   AshtarianK@

  1398/08/09 ساعت 20:36

  دیر زمانی نزاع‌های سیاسی در #عراق بازتابی در #سیاستگذاری_عمومی و رفع نیازهای اجتماعی مردم نیافته و دمکراسی عراقی پیوندی با سیاستگذاری عمومی نداشته است. اگر مبارزه سیاسی حزبی از سیاستگذاری جدا شود فساد و ناکارآمدی و سپس شورش، انقلاب و افول دولت_ ملت را در پی دارد.

 • کیومرث اشتریان   AshtarianK@

  1398/08/03 ساعت 09:42

  تخصص لازم برای یک وزیر چیست؟ حوزه‌های تخصصی یک وزارتخانه متکثر است. اگر یک وزیر متخصص یکی از حوزه‌های تحت وزارتش باشد آیا می‌توان گفت وزارتخانه بصورت «علمی» اداره می‌شود؟ -- هیچ تخصص تک رشته‌ای کفایت از این معنا نمی‌کند. --آیا «مدیریت علمی-تخصصی» توهم است؟ #سیاستگذاری_عمومی

 • کیومرث اشتریان   AshtarianK@

  1398/07/30 ساعت 11:16

  انقلاب چهارم صنعتی که در کوران آن هستیم زمینه ساز انحطاط دولتهاست. بیت کوین بانکداری متمرکز را به چالش می‌کشد بلاکچین زمینه ساز افول حاکمیت دولت بر روابط اجتماعی است. استارت آپ‌ها شکل جدیدی از تولید ثروتند. شکل جدیدی از حکمرانی در حال پیدایش است #سیاستگذاری_عمومی

 • سهامداری دراکوسیستم فن آوری جهان آینده نسبت معناداری با پیشگامی در #هوش_مصنوعی دارد فردااکتفابه برتری ودست بالادرمنازعه پرشدت کافی نیست بلکه غلبه فناورانه بررقبادرمنازعات کم شدت است که ماهیت قدرتهای نوظهورراتعیین میکند معناو مصداق پیروزی درجنگ نرم اینجاست! #سیاستگذاری_عمومی

 • سخنان مبتنی برسعی وخطاتوسط مسئولان درموردسیل نشانگرساختارغیر متمرکزمدیریت راهبردی #سیل ونیز،چرخه معیوب #سیاستگذاری_آب درکشوراست مدیریت سیل یک پروسه است ونه یک پروژه برخوردپروژه‌ای وتقلیل گرایانه باسیل،میتواندنتایج بسیار مخربتری از خودسیل به همراه داشته باشد #سیاستگذاری_عمومی

 • یکی ازصالحان به خواب دیدپادشاهی رادر بهشت و پارسایی را دردوزخ! پرسیدموجب درجات این چیست وسبب درکات آن که #مردم به خِلاف این همی پنداشتند؟ گفتنداین پادشاه به ارادت درویشان دربهشت است وآن پارسا به تقرب پادشاهان دردوزخ. گلستان #سعدی #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام #پالرمو #سیاستگذاری_عمومی

 • مخربترازفسادفردی وسیستمی, #فساد_ساختاری است یعنی شرایطی که در آن, فساد دیگر برای جامعه مساله نیست بلکه نهادینه شده است و ساختارها قواعد بازی را تعریف میکنند. فساد در ایران امروز ازجنس تناقض است وتنهاراه حل تناقض, اصلاح #سیاستگذاری_عمومی و تغییر #الگوی_حکمرانی است. #دولت_حزبی

 • آلمان اقتصادی مستحکم داردزیرا #دانشگاه باکانت,هگل وهابرماس بر فهم و حل #مساله_عمومی تمرکز می‌کند بی آنکه درسطح سیاسی واجتماعی مساله عمومی به #مناقشه تبدیل شود. کار #دانشگاه تشخیص و اولویت بندی پروبلمهای جامعه است,نه فروافتادن درمناقشات سیاسی وجناحی #سیاستگذاری_عمومی #روز_دانشجو

 • هنوزدرکشور برای انتخاب مدیران ازآنان برنامه میگیرند!مدیر,برنامه ریزنیست بلکه مجری سیاستهاوبرنامه هااست. این یعنی هنوزدرنظام,افرادمقدم برسیاستهاوبرنامه هاهستند.ریشه ناکارآمدی اینجاست کارنظام,سیاستگذاری کاراحزاب برنامه ریزی وکار مدیران اجرا است. #سیاستگذاری_عمومی #دولت_حزبی #نسل_ما