• سيدمحمد بطحايي   sm_bathaei@

      1397/09/28 ساعت 20:47

      مایل بودم فردای #یلدا فرزندانم با یک ساعت تاخیر درس را شروع کنند تانهایت استفاده را درکنار #خانواده هایشان ببرند؛ اما این امکان فراهم نشد. از همکاران خواسته‌ام با تعویق امتحانات شنبه(به غیر از نهایی)از دانش‌آموزان بخواهند قصه‌ها و خاطرات این‌ #سنت‌حسنه را در کلاس بازگو کنند.