• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/18 ساعت 05:04

    مثلت هست در سراى غرور همچو آن یخ فروش نیشابور در تموز آن یخک نهاده به پیش یک خریدار نى و او درویش #سنایى و مثال وى چون آن مرد است که سرمایه وى یخ بود در میان تابستان میفروخت و منادى میکرد و میگفت اى مسلمانان رحمت کنید بر کسى که سرمایه وى مى گدازد. #کیمیاى_سعادت #محمد_غزالى