• #سلبریتی_ستیزی اقتدار حاکمیت را از بین میبرد و ۴ هنرمند معمولی و فاقد هر گونه مولفه قدرت را به هدف تبلیغاتی جریان‌های ضدنظام تبدیل می‌کند. هنرمند را مدیریت کنیم، نزنیم! زخمی نکنیم! خشم انباشته ناشی از ترول و تخریب، سلبریتی که هیچ، یک دست فروش ساده را هم به موقعیت جنگی می‌کشاند