• #سفیر_ترکیه: موانع را بردارید تجار ما دوان دوان به #ایران می‌آیند دریا اورس، سفیر ترکیه در ایران : در صورتی که برخی موانعی که از سوی ایران اعمال می‌شود برطرف شود بازرگانان و سرمایه گذاران ترکیه با دست باز و دوان دوان به سمت ایران خواهند آمد.