• حسین دهباشى   majazestan@

    1396/06/25 ساعت 21:42

    غنی روز سیاه پیر کنعان را تماشا کن که روشن کرده نور دیده‌اش چشم زلیخا را … محمدطاهر غنی کشمیری، شاعر قرن۱۱هجری #سرینگر، قصرِ پری‌محل