• ظاهرا #سریع_القلم ماموریت ویژه دارد که #فریدون‌ها را دکتر کند. از متن رساله آن یکی تا مشاورت این یکی! به هر حال او میهمان هر ساله اجلاس داووس از ایران است و میهمان ویژه مجمع لژهای جهان یعنی #بلیدربرگ بوده و هست!

  • نگاه خوشبینانه #سریع_القلم به ایران در سال ۱۴۲۲: ۱. رای به احزاب بجای افراد ۲. زنان یک سوم نمایندگان ۳. فعالیت تلویزیون خصوصی ۴.عادی شدن روابط ایران و همسایگان ۵.توقف صادرات نفت وگاز ۶. سفر سالانه۲۰ میلیون گردشگر به ایران و …. منبع:اقتدارگرایی ایرانی درعهد پهلوی.توزیع از ۲۱ مهر