• ریشه اختلاف وارثان هاشمی و #سرداررضایی کجاست؟ جدال این روزهای رضایی با #روحانی یادآورمواجهه نظامیان و سیاستمداران درایام پایانی #جنگ است. بعد از خروج رضایی از #سپاه برخی او رامتحد #هاشمی پنداشتند اما واقعیت غیر از این بود رضایی بویژه از زمان تشکیل مجلس پنجم شریک اصولگرایان شد