• امير مسروري   masrouriamir@

      1397/03/17 ساعت 22:11

      #سرباز_گمنام بابای جواد تیموری میگفت،پس از شهادت برادر بزرگه جواد خواب دیدم نامه اعمالم بررسی میکنند،بهم گفتن نامت بیار،وقتی دیدن گفت تو دو شهید دادی و برو مشکلی نیست.جنگ تمام شده بود و من پسری نداشتم که سنش به آن سالهای جنگ به این صورت بخورد، بعد شهادت جواد فهمیدم داستان چیست.