• محمد سعید احدیان   MsAhadian@

  1398/04/03 ساعت 23:21

  بی بی سی خیلی تلاش کرد که با زور تصویرسازی کند که تحریم‌های جدید خیلی مهم هستند ، اما #سربازان_ملکه خواهند دید که پاسخ کردم فقط یک لبخند همراه با تمسخر است.

 • عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

  1397/07/23 ساعت 19:58

  تیتر را ببینید و سپس لید را.در تیتر دولت سوریه فاعل است در لید جمله مجهول است در گزارش هم هر منبعی را بررسی کردند در استفاده از سلاح شیمیایی به دولت سوریه نرسیدند در پایان گفتند خود بی بی سی به دولت سوریه رسیده است #سربازان_ملکه انتقام ایران را از سوریه هم می‌گیرند

 • عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

  1397/07/17 ساعت 16:34

  منافقین فراخوان اعتصاب می‌دهند خبری نمی‌شود برای ضایع نشدن کشف جدید کرده اند. بلافاصله بعد از روشن شدن هوا که جز نانوایی‌ها و خواربار فروشی‌ها همه تعطیل هستند از مغازه‌های بسته فیلم تهیه و برای #سربازان_ملکه می‌فرستند اونها هم در #BBC به عنوان ویدئو اعتصاب پخش می‌کنند

 • عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

  1397/05/19 ساعت 15:55

  #میزان یک گزارش در باره #سربازان_ملکه نوشته صدای رئیسشان درآمده که کارکنان #شبه_رسانه_bbc تهدید شده اند.اما خودشون برای ساعت صفر شروع تحریم‌های آمریکا برنامه‌ای شبیه به ویژه برنامه نوروزی گذاشته بودند تا ثابت کنندbbc پیاده نظام #جنگ_روانی_ترامپ است