• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1397/10/29 ساعت 23:01

    #سجاد_بنابی درگفت‌وگوبا #فناوران: دولت از۹۶ برای تجهیزات #فیلترینگ هزینه نکرده است تقابل پیر و جوان را قبول نداریم و هرکدام از این دو گروه امتیازاتی دارند اززمان خصوصی‌سازی مخابرات،#زیرساخت ازمخابرات جداو فیلترینگ به اپراتورها انتقال پیدا کرد @alishahla۱۳ http://fanavarandaily.ir/index.aspx?pid=۹۹&articleid=۲۵۲۴۸۳ …