• محمد شجاعی   m_shojae@

    1397/10/29 ساعت 05:11

    کفران در برابر خوبیهای دیگران؛ لذت همنشینی با خدا،و درنتیجه نرمش و لطافت قلب را،از انسان می‌دزدد! نگاه زیبابین،ویژگی مشترک انسانهای بزرگ است. قشنگیهای دیگران را ببینیم،و به زبان بیاوریم. (میانبری از نگاه تا زبان، برای نرنجاندن) #سبک_زندگی_انسانی

  • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1397/12/28 ساعت 13:31

    بحران آتی تفکر ارزشی هاوافراطیون ، #سبک_زندگی_انسانی متفاوت است.آنها به رای و عقاید دیگران نمیتوانندونمیخواهند احترام بگذارند پس ناچارمیشوند خودرا به زمین بکوبندوبهانه بگیرندوحرف‌های بیربط بزنند. فعلابرای هربحرانی آدرس اقتصادی می‌دهند امامشکل آنان #سبک_زندگی متفاوت شهروندان است.