• خیلی دوست دارم بدونم توی این سالها چند بار به اون صحنه آرایی خطرناک که تسلیمش نشد، فکر کرده. از طرفی کاش بدونه میلیون‌ها نفر، میلیون بار به کاری که کرد فکر کردن و میکنن و همچنان تحسین برانگیز و قابل احترام و شورانگیز … #میرحسین #سبز_میمانیم