• #گوشت کمتر، #محیط_زیست سالم‌تر! مطالعه‌ای که اخیرا در #ساینس چاپ شده نشان می‌دهد که در صورت حذف نیاز به گوشت و #لبنیات، مساحت مراتع مورد استفاده در جهان می‌تواند ۷۵ درصد کاهش پیدا کند. تولید گوشت و لبنیات عامل ۶۰ درصد گازهای گلخانه‌ای بخش #کشاورزی هستند. http://science.sciencemag.org/content/۳۶۰/۶۳۹۲/۹۸۷ …