• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

      1398/05/23 ساعت 00:39

      بى بى سى فیلمى از ساعدى پخش کرد.این ساعدى ما بود؟نبود.کسیکه سه سال به عنوان پزشک معالج در روستاهاى شمال سبلان بین مردم زیست و درخشان‌ترین آثارش رادر این بازه زمانى نوشت.فیلم نشانى از این ساعدى ما نداشت.نمایش لودگى و وادادگى و دائم الخمرى هنر نیست!خیلى‌ها مبتلا هستند! #ساعدى