• محسن قرائتی   Qaraati_ir@

      1397/03/14 ساعت 17:15

      #روح_خدا: اگر بخواهید بی‌خوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاح‌های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئه‌های آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان به در نکند، خود را به #ساده_زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید.