• محمد رضا جوادی یگانه   javadimr@

    1397/07/27 ساعت 23:07

    کتاب جدید #زیدآبادی پیچیدگی ملت-دولت و تطور آن را در ایران نشان میدهد. نقد گفتمان فراملی، فروملی و غیرستیزی (۸۴)، لزوم تفکیک حقوق بشر و حقوق شهروندی و‌ امکان بسط دومی در بستر دینی (۷۷)، و تناطر دولت مطلقه و ولایت مطلقه (۸۱) از مطالب مهم کتاب بود. البته انتظار از کتاب بیشتر بود.

  • هیچ چیز برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از این زشت‌تر نبود که امشب پنج دقیقه پس از سخنان آزاده شریفی مانند #زیدآبادی، به #ربیعی تریبون بدهد و در نهایت تعجب کارت افتخاری عضویت در انجمن را به او اهدا کند! تنها دوازده ساعت پس از جلسه استیضاحی که سراپا نمایش #فساد بود حیف